1-   نهادینه سازی فرهنگ انسجام و همزیستی مسالمت آمیز در جهان اسلام.

2-   شناخت مبانی نظری وحدتگرا در همزیستی مسالمت آمیز.

3-   دست یابی به راه کارهای انسجام بخش در تحقق همزیستی مسالمت آمیز از منظر فرهیختگان جهان اسلام.

4-   بازشناسی ظرفیت های اندیشمندان وحدت گرای اسلامی در تحقق همزیستی مسالمت آمیز.

5-   همشناسی و درک متقابل متفکران جهان اسلام از یکدیگر.

6-   شناخت عوامل واگرا و نقش آن در عدم تحقق همزیستی مسالمت آمیز.