کنفرانس بین‌المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در دانشگاه تهران برگزار می‌شود
1398-03-30
کنفرانس بین‌المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

/https://bit.ly/2IWyzDN