پیش خبر برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در ایرنا پلاس، از گروههای تصویری وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
1398-03-30
پیش خبر برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در ایرنا پلاس، از گروههای تصویری وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

پیش خبر برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در ایرنا پلاس، از گروههای تصویری وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

لینک خبر:

https://bit.ly/2ITP6IL