1. دکتر مصطفی ذوالفقارطلب، استادیار دانشگاه تهران
  2. دکتر محمد جمالی، استادیار دانشگاه تهران
  3. مولوی عبیدالله موسی زاده، مدرس حوزه
  4. جمال اسماعیلی، پژوهشگرمدیریت آموزشی وفرهنگی
  5. حیدر علی باقریان، کارشناس ارشد مسائل قومی- مذهبی
  6. عبدالوهاب شهلی بر، پژوهشگر علوم اجتماعی
  7. دکتر احمد فلاحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  8. دکتر احمد باقری، استاد دانشگاه تهران (رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)