* محور اول: مبانی، اصول و جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز در آموزه‌های اسلامی

 1. جایگاه تسامح، مدارا و صلح در آموزه‌های اسلامی
 2. قواعد ناظر بر روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز در آموزه های اسلامی
 3. جایگاه حقوق بشر به‌ویژه حق بر متفاوت بودن در آموزه‌های اسلامی


* محور دوم: جلوه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

 1. همزیستی مسالمت‌آمیز در اندیشة متفکران مسلمان
 2. معرفی تجربه‌های زیسته همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه
 3. اشتراکات فرهنگی-تاریخی اقوام و همزیستی مسالمت‌آمیز
 4. مدارای مذهبی حاکمان مسلمان در تاریخ و تمدن اسلامی
 5. نقش هنر در تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز


* محور سوم: چالش‌های فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

 1. چالش‌های نظری فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. چالش‌های عملی فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. نقش خوانش‌های واگرایانه از متون دینی در عدم تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز


* محور چهارم: راهبردها و راهکارهای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

 1. راهبردها و راهکارهای نظری تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
 2. راهبردها و راهکارهای عملی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
 3. بازخوانی اندیشه‌های تقریبی در تحقق وحدت اسلامی
 4. راهبردهای تمدن نوین اسلامی برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز