تمدید زمان ارسال چکیده مقالات
1398-02-29

باسمه تعالی

با توجه به استقبال بالا و درخواست های متعدد از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس، زمان ارسال چکیده تا 31 اردیبهشت ماه 98 تمدید شد. لازم به ذکر است که این مهلت نهایی است و قابل تمدید نخواهد بود.