تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
1398-03-10

باسمه تعالی

با توجه به استقبال بالا و درخواست های متعدد از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس، مهلت ارسال مقالات کامل تا 15 خرداد ماه 98 تمدید شد.